Международна нагрда „Снежана Янева“ на Калифорнийския държавен университет 2024 година

В навечерието на празника на Св. Св. Кирил и Методий и Деня на българските библиотекари в Калифорнийския държавен университет беше връчена Международната награда „Снежана Янева“. Тази година бяха удостоени двама студенти: Джон Алтез и Кира Брайд за изследванията им в областта на работата на ООН за устойчиво развитие и значението на поведението на всеки човек за климатичните промени. Тържествената церемония се проведе в най-новата библиотека на университета, където младите изследователи са получили достъп  до всички необходими източници от цял свят и провели изследванията си.

Академичната общност прие предложението на Фондация „Снежана Янева“ обявяването на наградата да се свърже и с 11 май,  празника на братята Кирил и Методий и на библиотекарите в България. Така тържеството включи отбелязване на книжовното дело на Св. Св. Кирил и Методий, неговото национално и световно значение. Беше споделена информация и за постиженията на българските библиотеки в демократизацията и модернизацията на библиотечното дело в България.

Комитетът по награждаването запозна присъстващите учени и студенти и с делото и приноса на Снежана Янева за развитието на библиотеките и прибави към колекцията на библиотеката материали за нея поместени в ББИА Онлайн и статия на доц. д-р Казански публикувана в Издание на УниБИТ. 

Така името на Снежана Янева продължава да утвърждава престижа на българските библиотеки и да вдъхновява.

CSU New Library