Домакини сме на среща, посветена на Снежана Янева – вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в България

Материал на Радио Велико Търново

Регионална библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново ще е домакин на поредица от събития, посветени на отбелязване на годишнина от рождението на Снежана Янева,  отдала целия си живот на каузата на библиотеките и обществената им роля. На 9 март, четвъртък от 17.30 часа ще бъде открита изложбата „Снежана Янева – вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в България“.  На следващия ден, 10 март, петък 10.00 до 14.00 часа ще се проведе кръгла маса на тема „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце”.  В нея ще участват с доклади сестрата на Снежана Янева – проф. д-р Емилия Янева, доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионалната библиотека, д-р Иван Александров, зам.-директор на културната институция, проф. д-р Иванка Янкова, директор на Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии и др.

Снежана Янева е родена през 1952 г. на 8 март, Международния ден на жената. Израснала е в Ди­митровград в задружното семейство на интелек­туалци, добри и грижовни родители, хора с висок морал и етика, в които възпитават и децата си. Баща ѝ е известен адвокат и общественик, майка ѝ е дъл­гогодишен служител в съда. Снежана расте сред книгите на голямата лична библиотека на семей­ството и започва да чете на 4­годишна възраст. Така любовта към книгите и знанието я формират още в детските години като човек отворен към света и хората. Възпитана в семейството в най-­добрите български традиции на книжовност и родолюбие, тя продължава тези традиции, работейки цял живот всеотдайно за развитието и авторитета на българ­ската култура у нас и по света.

Отлична ученичка в началното училище и про­гимназията в родния си град, тя завършва с отли­чие гимназията с преподаване на английски език в Пловдив през 1971 г. Съучениците ѝ я помнят като душата на компанията, духовита, весела и пълна с енергия, любознателна, борбена, пряма и доброже­лателна.

От 1971 до 1975 г. е студентка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва успешно две специалности – Английски език и ли­тература и Библиография и библиотекознание. Вто­рата специалност определя професионалния ѝ път. Започва работа в отдел „Периодика“ на Уни­верситетската библиотека в края на 70-­те години, където участва във въвеждането и прилагането на информационните технологии в библиотечното дело. От 1984 г. е началник на отдела. Падането на Берлинската стена отваря за нея врата към света. Снежана е в Берлин и свидетел на това събитие с огромно значение за милиони хора. След 1989 г. тя печели редица конкурси за специа­лизации в чужбина, учи се от най­-добрите в профе­сията и бързо израства като ерудиран специалист, познаващ библиотечните практики в САЩ и в ре­дица европейски страни.

През 1992 г. с конкурс започва работа в Посол­ството на САЩ в София и скоро става директор на Информационния център. В продължение на близо 27 години работи успешно за развитие на нов тип отношения на взаимно опознаване, разбирателство и уважение между българския и американския на­ род и гражданското общество в двете страни. Мно­гобройните награди и отличия на Посолството на САЩ в България и Държавния департамент, на не­ правителствени и други институции и организации в САЩ и в България свидетелстват за нейния висок професионализъм и принос в това трудно дело.

Целият трудов път на Снежана Янева е посветен на библиотеките и биб­лиотечното дело. Тя беше отдадена на идеята да работи за развитието на българските библиотеки и за трансформирането им в съвременни центрове за знание, учене през целия живот, информация и кул­тура. Познавайки в детайли американската и меж­дународната библиотечна практика, нейно дълбоко убеждение е, че трябва да се започне от мотивацията и промяната в начина на мислене на колегите, с непрекъснатото повишаване на квалификацията и овладяването на съвременните технологии.

С нейно съдействие над 40 български библио­течни специалисти посетиха американски библио­теки, участваха в обмяна на опит и в годишните конференции на Американската библиотечна асо­циация (ALA). Под ней­но ръководство беше осъществено създаването на мрежа от 14 Американски центрове и кътове в об­ществени библиотеки в цялата страна. Неин принос e ползотворното професионал­но сътрудничество с Американската библиотечна асоциация, в резултат на което бяха реализирани множество съвместни проекти, сред които Sister Libraries, ABLE, Националните библиотечни сед­мици. Благодарение на нейните усилия в България гостуваха президентите на ИФЛА Роберта Стивънс и Дона Шийдър, директорът на ALA Кийт Фийлдс.

Нейният принос се откроява и в много други сфери – тя е инициатор за включването на бъл­гарските библиотеки в международната кампания „Направи зелена твоята библиотека“, в навлизането на най­новите технологии като 3D принтери, робо­тизирани играчки за забавно програмиране за най­-малките, заемането на електронни книги в Амери­канските центрове и редица други инициативи.